Nodarbības un to cikli  ir izstrādāti tā lai, izmantojot alternatīvu pieeju, tiktu nodrošināts atbalsts ikviena cilvēka vispārējai attīstībai.

Strukturētais radošais process sekmē fizisko, intelektuālo un emocionālo sakārtotību, palīdz līdzsvarot personības kognitīvos, emocionālos un sociālās saskarsmes procesus. Kā rāda pieredze, cilvēkiem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem nodarbības sniedz daudz prieka, bagātina emocionālo pasauli, tādējādi paaugstinot dzīves kvalitāti.

Dabas vides estētikas nodarbības:

  • Nodrošina saskarsmes pieredzi. Mērķtiecīgi organizēta saskarsme ar ikvienu Dabas izpausmi, stihiju, materiālu bērna ķermenim vai noteiktām ķermeņa daļām sniedz lielu daudzumu “kvalitatīvu” un  vairāku dimensiju impulsu. Tie pozitīvi ietekmē fizioloģiskos procesus, dod iespēju atslābināties, pilnveido sajūtas, palielina uztveres diapazonu, attīsta  koncentrēšanās spējas un mērķtiecību.
  • Nodrošina emocionālo pieredzi. Saskarsmes procesā gūtās sajūtas pozitīvi ietekmē emocionālā līdzsvara stabilizēšanos, palīdz  apzināties un adekvātā veidā izteikt negatīvās  emocijas, ķermenim un prātam ļauj mazināt spriedzi, dodot iespēju vieglāk pārslēgties uz pozitīvu noskaņojumu un labvēlīgu attieksmi pret sevi un apkārtējiem.
  • Nodrošina radošās darbības pieredzi. Dabas radošums un dzīvības spēks ikvienā cilvēkā palīdz atmodināt un stiprināt radošuma resursus. Nodarbību gaita sniedz plašas darbošanās iespējas, attīstīta iztēli, asociatīvo domāšanu, stimulē kognitīvos procesus. Atmodinātās radošās spējas, iztēle un asociatīvās domāšanas iemaņas palielina jaunu pieredžu un zināšanu apgūšanas iespējas.
  • Nodrošina pašizziņas pieredzi. Radošo darbu veidi un sarežģītības pakāpe ir piemērojama atbilstoši nodarbības mērķim, dalībnieku vecumam un sagatavotības pakāpei. Tas nodrošina ikviena veiktā darba „izdošanās” rezultātu. Radošā atmosfēra bērnam un pieaugušajam ļauj izzināt savu spēju robežas, iedziļināties sevī, veidot ritma un cikliskuma izjūtu, izjust savu laika un telpas dimensiju.
  • Nodrošina sociālās saskarsmes pieredzi. Idejas metodiskā struktūra paredz nodarbību organizēšanu individuāli, pārī, mazākā vai lielākā grupā. Tas nodrošina katra grupas dalībnieka robežu, vēlmju un iespēju apzināšanos, kā arī grupas biedru savstarpējo attiecību harmonisku veidošanos. Radošais process veido atvērtu un nepiespiestu atmosfēru, kas stiprina kolektīvu. Bērnu un viņu vecāku kopīgs radošs pārdzīvojums allaž sekmē savstarpējo attiecību pozitīvu dinamiku.