Dabas vides estētikas ideja un metode ir radusies pašu izglītības radošo procesu būtībā un izpausmēs. Tās pilnveidošanās procesi raisījušies un risinājušies, pateicoties Latvijas bērniem, viņu vecākiem un radošiem skolotājiem.

Vairāk nekā 30 gadu dažādu jomu speciālistu pieredze apliecina, ka DVE metodes klātesamība vairākkārt paaugstina tradicionālo metožu efektivitāti, kā arī ļauj veiksmīgi strādāt ar visu ģimeni kopumā. Īpaši labi rezultāti gūti darbā ar bērniem, kuriem ir speciālas vajadzības, kā arī socializācijas, adaptācijas, integrācijas grūtības.

Dabas vides estētikas attīstības gaita

GADS PILNVEIDOŠANĀS PROCESI VĒRTĪBAS
 2023 Silto smilšu iekārtas vietējā un starptautiskā atzīšana 
2023.gada septembrī Dalība Globālajā sieviešu izgudrotāju un inovatoru konferencē 2023 Īslandē (https://globalwiin.com), kurā Dabas vides estētikas metodes autore un WARMSANDBOX® silto smilšu iekārtas izgudrotāja Diāna Timofejeva saņēma atzinības balvu par izcilo ideju un ieguldīto darbu, labvēlīgi ietekmējot cilvēku dzīves.

2023.gada augustā  Dabas vides estētikas silto smilšu nodarbību darba instruments – WARMSANDBOX® iekārtas galda modifikācija – ir ieguvusi Izgudrojumu un inovāciju izstādes “Minox Latgale 2023” balvu kā inovācija, kas sniedz atbalstu dažāda vecuma cilvēkiem.

 ATTĪSTĪBA
2022 Pētniecības bāze Latvijā darbojas 42 silto smilšu iekārtas. No tām – pieci silto smilšu galdi, kas nodrošina nodarbību pieejamību plašākam klientu lokam, paverotr jaunus ceļus inovatīvu metodisko paņēmienu pielietojumam, aprobācijai. KVALITATĪVS PAKĀPIENS
2019 DVE studiju izveide un silto smilšu iekārtu uzstādīšana Nodrošinājuma bāze

Latvijas DVE studiju un speciālistu izglītošanas struktūra. Latvijā darbojas 36 silto smilšu iekārtas WARMSANDBOX®; iekārtotas 25  Dabas vides estētikas studijas. Lietuvas pilsētā Alytus uzstādīta silto smilšu iekārta un pirmais smilšu galds, kas paplašina speciālistu profesionālās iespējas darbā ar bērniem, kuriem ir funkcionāli traucējumi.

SADARBĪBA
2015

Pirmā konference “Smilšu graudu rota Latvijai”    

Speciālistu bāze

Inovatīva un pieejama izglītības modeļa izveide. 2015. gada 10. oktobrī Dabas vides estētikas speciālistu sertifikātus saņem pirmie 100 speciālisti no visas Latvijas. Silto smilšu iekārta un smilšu nodarbības metodiku atzinīgi novērtē Kembridžas profesors Alan Barell.

ATBILDĪBA
2014 DVE jomu strukturēšana un jaunu studiju izveide

Izglītības vērtība, vērtīgums un nodrošinājums. DVE metodiku atzinīgi novērtē arvien vairāk speciālistu. Tiek izveidotas studijas Dobelē, Pelčos, Valmierā, Gulbenē. Paplašinās DVE jomas un   metodikas pielietojuma spektrs. Veidojas stabilas pētījumu bāzes logopēdijā, speciālajā pedagoģijā, sociālās integrācijas un rehabilitācijas jomās.

KOPVESELUMS
2013 Silto smilšu iekārtas starptautiskā atzīšana

Izgudrojuma nozīmīgums un metodika. Silto smilšu iekārta tika atzīta par vienu no 2012. gada labākajiem izgudrojumiem Latvijā. Tika uzsākta sadarbība ar Latvijas izgudrotāju biedrību.   2013. gadā Starptautisko izgudrojumu izstādē WARMSANDBOX iekārta ieguva Bronzas medaļu.

KOPĪGS DARBS
2010

Patents

Zinātniskie pētījumi

Epiģenētika

Teorētiskā bāze

Pieredze un jauni zinātnes atklājumi. Gūtie panākumi un pieredzes daudzpusīgums deva pamatu pētniecībai, konsultācijām ar dažādu jomu speciālistiem, ārstiem, zinātniekiem (Dr. Tereško, Dr. Kudrjavcevs, Dr. Karlo Smaldone (Itālija), Dr. K. Korotkovs (Kiriliana aparāts.), Dr. Mangale, Dr. Rubene, I. Hadoņonoka u.c.). Jaunākie zinātniskie pētījumi epiģenētikā ļāva izprast vairāku bērnu (Carnelius de Lange, dauna sindroms, autisms, funkcionālie traucējumi u.c.) veselības atgūšanas procesus. Veidojas pieredzē balstīta un strukturēta Dabas vides estētikas teorētiskā bāze. Silto smilšu iekārtai tiek piešķirts Patents.

SASKAŅOŠANĀS
2008

Studija “Dabas vēstniecība”   

Pirmā silto smilšu iekārta  

Dabas vides estētikas studijā tika uzstādīta pirmā smilšu iekārta un gūti pirmie nozīmīgie panākumi bērnu fiziskās un emocionālās veselības uzlabošanā. Studijā tika organizētas DVE nodarbības,  nodarbības māmiņām ar bērniem, lekcijas pieaugušajiem, kā arī citi radoši un izglītojoši pasākumi. Studijā strādāja Dabas vides estētikas speciālistu komanda – pedagogs, logopēds, speciālais un sociālais pedagogs, mākslas terapijas speciālists, mākslas pedagogs, optimetrists, medicīnas māsa. Tika aprobētas pedagogu u.c. speciālistu apmācības programmas.

RADĪTPRASME
2006

Dabas vides un cilvēka saskaņas ilgtspēja  

Vides pārvaldība

Zināšanu un emocionālās pieredzes līdzsvars IZGLĪTO un pilnveido personību ikvienā vecumā. Doktorantūras studiju un lektores prakse Latvijas Universitātes Vides pārvaldības institūtā deva pārsteidzošus rezultātus pieaugušo tālākizglītībā. Pētījumi apstiprināja, ka Dabas vides estētikas metodika, pateicoties pieejamībai un atpazīstamībai,  izmantojama visu vecumu cilvēkiem. Atbilstoši izvirzītajam mērķim tā iekļaujas ikvienā izglītības līmenī.

PIEREDZE
2006 Jaunāko DVE jomu pilnveidošana

Graudu spēcīgā sensorā, emocionālos procesus stimulējošā un sakārtojošā iedarbība tika izzināta tiešās pieredzes ceļā. Tiek piedzīvoti arī negaidīti pārsteigumi un pārpratumi. 2006. gada jūlijs. Jūrmala. Nometne Latvijas bērniem ar kustību traucējumiem.

IZAUGSME
2001 Dabas vides estētika Dimensiju apzināšana

Dabas apzināšanās procesi veido personību. Apkopojot vairāku simtu studentu anketas, tika secināts, ka DVE apguve nozīmīgi ietekmē topošo skolotāju, speciālistu uztveres, izziņas, domāšanas un Dabas apzināšanās procesus. Metodiski strukturēts  radošais darbs ar dabas materiāliem, kursa apguves process studentiem sakārto emocionālo pasauli, uzlabo mācīšanās prasmes, attiecības ar līdzcilvēkiem u.c. Nostiprinās Dabas materiālu kompozīciju, Krāsaino smilšu spēļu un Krāsaino graudu spēļu metodes.                           

APZIŅA
2000 Dabas mākslas terapija

Mākslas procesi ļauj pazīt sevi un dziedēt dvēseli. Pateicoties A. Ozoliņas Nucho, M. Vidneres, I. Tiltiņas, S. Sebres, A. Kopitina, K. Mārtinsones u.c. vadošo speciālistu atbalstam un skaidrojumiem tika izzinātas radošo procesu psiho-emocionālo aspektu likumsakarības. Mākslas terapijas teorijas un radošuma skaidrojumi deva iespēju izprast iepriekšējos gados gūtās praktiskās pieredzes nianses, teorētiski apstiprinot gūtos rezultātus.  

RADOŠUMS
1998

Jaunākie profesora Knopes (Hans Henrik Knoop. Royal Danish School of Educational Studies) atklājumi smadzeņu darbības procesu skaidrojumā, Dabas “fraktāļveida” struktūru estētikas izpēte un kvantu fizikas aspekti rosināja idejas teorētiskā pamatojuma bāzes izveidi. Profesora Andra Buiķa, ārsta Pētera Kļavas atbalsts un iedrošinājums deva pamudinājumu izglītības procesu pilnveidei un zinātnisko pētījumu turpināšanai.

PAMATOJUMS
1997

Sociālā rehabilitācija

Darbs ar dabas  materiāliem                Metodiskā bāze

1995. gadā Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē izstrādātais mācību kurss “Sociālā rehabilitācija – darbs ar Dabas materiāliem” dod pārliecinošus pozitīvus rezultātus studentu personības pilnveidē un viņu profesionālajā darbībā sociālās pedagoģijas, prevencijas, integrācijas, rehabilitācijas u.c. procesos. Emociju radošs izpaudums ietekmē labsajūtu un saskarsmi.

KĀRTĪBA
1996 Dabas harmonizējošie un veselību veicinošie aspekti
Domāšana izriet no darbības un savā atgriezeniskajā iedarbībā to sakārto. – Gudjons, 1994
Sakārtotas domas rada mieru un prieku.
PRIEKS
1995 Dabas skaistums
Dabas likumi 
Cilvēks

Smilšu  krāsošanas, žāvēšanas, sijāšanas un komponēšanas tehnikas bērnos, pusaudžos un studentos radīja plaša spektra emocijas un domu plūsmu. Tas pārsteidzoši ātri un konsekventi deva pozitīvu dinamiku emocionālās pašsajūtas uzlabošanā, mācīšanās prasmju pilnveidē. Dabas skaistuma - krāsu un kustību estētiska palīdz sakārtot domas un emocijas.

SKAISTUMS
1994 Daba  
Dabas apzināšanās Procesu izpēte
Idejas bāze
Saskarsme ar dabas materiālu aktivizē kustības un maņas. SASKARSME
1992 Dabas materiālu kompozīcija

Kompozīciju / dabas materiālu kārtošana. 1992. gadā top termins Dabas materiālu kompozīcija – mācību kurss - radošās darbības veids. Tas nosaka daudzpusīgu un dziļu saskarsmi ar Dabu, dabas materiālu krāsām, formām u.c., ļaujot tos kārtot, veidot un “komponēt” dažādās kompozīcijās. Tiek akcentēts saudzīgums, materiālu taupība  u.c. attieksmi veidojoši aspekti.

DABA