STUDIJAS LATVIJĀ.
Ja Tu vari to izsapņot – Tu vari to izdarīt!   /Volts Disnejs/
 Dabas vides studijas Latvijas reģionos ir izvietotas Izglītības iestādēs, 

un ikvienā no tām tiek aktualizēts kāds no Dabas vides estētikas metožu pielietojuma aspektiem.

1.  Ādažos, silto smilšu iekārtu eksperimentālā bāzē tiek pētītas Iekārtas funkcionālās iespējas un nodrošinātas bērnu vispārējo attīstības un  emocionālās sakārtošanās iespējas.  


 
2.  Aizkraukles SPII “Saulīte”-  nodarbības siltajās smiltīs, sniedz korekcijas un adaptācijas procesus sekmējošu atbalstu bērniem. DVE metodika tiek aprobēta un iedzīvināta ikdienas darbā ar bērniem, vecākiem, darbiniekiem, tiek organizēti profesionālās pilnveides kursi DVE pamatjomās. DVE iespējas izmanto kolektīva saliedēšanai un radošas komandas veidošanā.  


Sarmīte Kruglova
tālrunis: 65123955
e-pasts: skruglova@inbox.lv
mājas lapa: http://saulite8.wixsite.com/preschool  
  3. Alojā, Silto smilšu iekārta izvietota Alojas pirmskolas izglītības iestādē “Auseklītis” un savu profesionālo pilnveidi speciālisti stiprina, sniedzot atbalstu bērnu vispārējai attīstībai, stiprinot viņu imunitāti un palīdzot pirmskolas bērniem atgūt emocionālo līdzsvaru.  

Sarmīte Freimane
tālrunis: 26393033
e-pasts: auseklitis@aloja.lv
mājas lapa: http://www.aloja.lv/izglitiba/pii-auseklitis/


4. Baložos PII “Avotiņš” silto smilšu iekārta pieejama , arī bērniem ar īpašām vajadzībām, runas traucējumiem, adaptācijas grūtībām u.c. .  Baiba Jurisone
tālrunis: 29485051
e-pasts: baiba.jurisone@kekava.lv
mājas lapa: http://www.kekava.lv/pub/?id=441

 5. Kalnsētas speciālajā internātpamatskolā, Dabas vides estētikas telpās notiek individuālās un mazo grupu nodarbības, dažādās DVE jomās. Skolēni saņem atbalstu agresijas, hiperaktivitātes mazināšanas, kustību koordinācijas uzlabošanas, runas problēmu novēršanā,  mācību prasmju uzlabošanas aspektos.    


Kalnsētas speciālā internātpamatskola
tālrunis: 26820484
e-pasts: kalnsetas.internatpamatskola@saldus.lv   
6. Daugavpils 26.PII„Zīļuks”  pedagogu, sociālo pedagogu, logopēdu labās prakses piemēri, izmantojot DVE metodes saistās ar sociālā riska ģimeņu atvasēm, bērniem, kuru vecākiem ir atņemtas vecāku tiesības, maznodrošināto ģimeņu bērniem un tml..  


Arvita Jukša
tālrunis: 26825598
e-pasts:daug26pii@inbox.lv
mājas lapa: http://www.ziluks.lv/


7. Gulbenes 3.PII „Auseklītis”, DVE metožu pielietojums ir ieviests visās mācību iestādes grupās. Pieredzes bagātākie speciālisti dalās ar savu pieredzi Latvijas un starptautiskā līmenī.    


Vija Pušķe
tālrunis: 64473241,
e-pasts: pirmsskola3@gulbene.lv

mājas lapa: http://auseklitis.eu/


8. Jāņmuižas PII, Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestādes dzīve un pedagoģiskais process ir cieši saistīts ar Dabas vides estētiku. Silto smilšu studiju apmeklē visi iestādes bērni no 3 gadu vecuma. Kopā ar sertificētu speciālistu darbojoties individuālās vai pāru nodarbībās, tiek sekmēta bērnu vispārējā attīstība un emocionālais līdzsvars, labsajūta. Bērniem pieejama arī Dabas telpa, kurā tie darbojas grupu skolotāju vadībā. Te ir sajūtu taka bērnu sensorās pieredzes bagātināšanai un pieejama bagātīga materiālā bāze, dabas materiāli, kas ļauj darboties visās Dabas vides estētikas jomās. Silto smilšu un Dabas vides estētikas nodarbības pieejamas arī citiem interesentiem kā maksas pakalpojums.  
Ingrīda Zazīte
tālrunis: 20002009
e-pasts:i.zaziite@gmail.com

9. Jelgavas PII “Ķipari” silto smilšu nodarbības guvušas atbalstu skolotāju, speciālā pedagoga, psihologa, logopēda profesionālajā praksē.  


Antra Zorenberga
tālrunis: 63022597; 26702221
e-pasts: kipari@izglitiba.jelgava.lv  


10. Jūrmalas SPII “Podziņa” siltās smiltis un Dabas vides estētikas metodes savā darbā izmanto speciālais pedagogs un psihologs. Mazie jūrmalnieki, pieraduši pie spēļu procesa jūrmalas smiltīs, arī ziemas mēnešos var piedzīvot siltuma un smilšu pieskārienus.  

Anita Auziņa
tālrunis: 67736011
e-pasts: piipodzina@edu.jurmala.lv11. Kandavas PII “Zīļuks” Silto smilšu iekārta ir ieguvusi atzinību, gan bērnu, gan viņu vecāku lokā. Skolotāji un speciālisti ievēro un novērtē sasniegumus, bērnu emociju līdzsvarošanā, runas prasmju uzlabošanā un zinātkāres modināšanā.  


Dina Tauriņa
tālrunis: 63182061
e-pasts: pii.ziluks@inbox.lv
mājas lapa: http://www.kandavasziluks.lv/  


12. Kandavas internātvidusskolā, Silto smilšu iekārtas pieejamība ir nodrošināta visa vecuma grupu skolēniem. Dabas vides estētikas nodarbības sekmē skolēnu mācīšanās prasmju pilnveidi, uzlabo izziņas interesi, palīdz līdzsvarot emocijas, nodrošina radošo pašizpausmi.  

Inga Jefremova
tālrunis: 29168848
e-pasts: jefremova@kivs.lv
mājas lapa: https://www.kivs.lv/

13. Liepājā “Baltijas Rehabilitācijas centrā” biedrības “Dižvanagi” tiek nodrošināta plaša spektra  -atbalsta, attīstošo, koriģējošo un terapeitisko procesu pieejamība. Nodarbības ļauj maziem un lieliem klientiem iegūt drošības sajūtu, mazina spriedzi un ļauj piedzīvot nebijušas emocijas.  


Līga Olbačevska
tālrunis: 28333920
14. Liepājas PII “Pikucis” silto smilšu nodarbības nodrošina bērnu emocionālo līdzsvarošanos, ļauj pārvarēt adaptācijas grūtības, spriedzi, stiprina imunitāti.    


Svetlana Skrīvere
tālrunis: 26 486 946
e-pasts: s.studiums@gmail.com


15. Madonas PII “Priedīte” Silto smilšu nodarbību metodiku ir apguvuši 17 speciālisti un skolotāji. Tas dod iespēju nodrošināt silto smilšu pieredzi ikvienam iestādes bērnam.  


Gita Lancmane
tālrunis: 20270666
e-pasts: priedite@madona.lv
mājaslapa:
madonapriedite.lv


16. Olaines speciālā pirmsskolas iestāde “Ābelīte” darbā ar bērniem, kuriem nepieciešama īpaša pieeja un atbilstoša izglītība, savu speciālistu darbā integrēs siltās smiltis, krāsaino smilšu spēles un citas DVE metodes.  

Helēna Šohina
tālrunis: 29501774
mājas lapa: http://www.olainesabelite.lv/


17. Viduskurzemes pamatskola/attīstības centrs attīstības centrā, tiek izzinātas  Dabas vides estētikas nodarbību iespējas speciālajā pedagoģijā, pamatskolas darbā ar skolēniem, kuriem ir fiziskās un garīgās attīstības traucējumi.  

Ināra Oļena
tālrunis: 29130297
e-pasts: ligakur@inbox.lv
mājas lapa: http://www.viduskurzeme.lv/


18. Rūjienas speciālā pirmskolas izglītības iestāde „Vārpiņa”- Dabas vides estētikas metodes tiek integrētas izstrādātajās pedagoģisko un atbalsta metožu struktūrās. Silto smilšu nodarbības veicina bērnu vispārējo attīstību un ir pieejamas bērniem ar dažāda rakstura speciālajām vajadzībām.  


Vita Balode
tālrunis: 27571190
e-pasts: vitabalode@inbox.lv
mājas lapa: http://www.bernudarzsvarpina.lv/kontakti/index.html  

19. Siguldas PII “Ābelīte” Dabas vides estētikas speciālisti nodrošina grupu un individuālās silto smilšu nodarbības bērniem. Īpaša uzmanība tiek veltīta topošajiem skolniekiem un bērniem ar runas traucējumiem.  

Kristīne Medne
tālrunis: 22334178
e-pasts: kristine.medne@sigulda.lv


20. Valmieras Gaujaskrasta vidusskolā  attīstības centrā pakalpojumu saņems bērni ar īpašām vajadzībām. DVE metožu kontekstā, pētāmo jautājumu loks saistīts ar bērnu, izziņas, domāšanas, pašapkalpošanās, sociālās saskarsmes prasmju pilnveidošanu.  


Iveta Kļaviņa
tālrunis: 64207380 vai 28388112 
e-pasts: iveta.klavina@valmiera.edu.lv

mājas lapa: https://vgv.lv/  21. Rugāju novadā, Latvijas nozīmes krīzes centrā „Latgales Reģionālais atbalsta centrā “Rasaspērles”, atbalstu, ik gadus saņems vairāk kā 200 bērnu un 50 pieaugušie. Silto smilšu spēku un DVE metodes ir apguvuši un praktizē psihologs un sociālais darbinieks. Silto smilšu vide ir labvēlīga ikviena konflikta risināšanā, tā rada drošības, uzticamības un atvērtības atmosfēru.  

Regīna Melberga
tālrunis: 26538388
e-pasts: rasas_perles@inbox.lv
majas lapa: http://www.rasasperles.lv/index.php
22. Ogres vispārējā PII “Cīrulītis” Darbošanās silto smilšu iekārtā nodrošina individuālās un mazo grupu nodarbības. Bērni gūst drošības sajūtu, kļūst atvērtāki, emocionāli bagātāki un stabilāki. Mazuļiem tiek piedāvātas  izsildošās nodarbības, kas uzlabo  imunitāti un saīsina adoptācijas periodu. „Cīrulītī” uzsāktas Dabas vides estētikas nodarbības, kuras ir saiknē ar nedēļas vai mēneša tēmu. Šajās nodarbībās bērniem ir iespēja attīstīt koncentrēšanās spējas, izpausties radoši, tāpēc šīs nodarbības tiek gaidītas ar īpašu nepacietību.  

Ilze Zvirgzdiņa
tālrunis: 65024720, 65045511
e-pasts: cirulitis@ogresnovads.lv 

23. Ķeguma PII “Gaismiņa” silto smilšu nodarbības palīdz bērniem adaptācijas periodā bērnudārzā, jaunā kolektīvā u.c., tās ir  imunitāti nostiprinošas, izsildošas . Individuālas nodarbības paredzētas noslēgtajiem bērniņiem un ļoti aktīviem bērniem. Papildus nodarbības Silto smilšu iekārtā notiek bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, sadarbībā ar logopēdu. Tiek piedāvātas DVE nodarbības, kuras attīsta bērniem uzmanību, precizitāti, koncentrēšanās spējas.  

Māra Andersone 
tālrunis: 25421659 
e-pasts: gaismina@kegums.lv 


 
24. Preiļu pamatskolas telpās atrodas Biedrības ""Ģimenes atbalsta centra "Puķuzirnis"" siltā smilšu iekārta. Silto smilšu nodarbības būs pieejamas individuāli un grupās. Tās sniegs atbalstu pirmsskolas un pamatskolas  skolēnu emocionālajā līdzsvarošanā, imūnsistēmas stiprināšanā un vispārējā attīstībā.  

Inese Matisāne
tālrunis: 26315587

e-pasts: pukuzirnis3@inbox.lv
mājas lapa: http://www.pukuzirnis.lv/
25. Rojas vidusskola ir pirmā, klasiskā vidusskola, kurā ir pieejami silto smilšu iekārtas pakalpojumi. Arī Kurzemes Ziemeļos maziem un lielākiem  bērniem  būs “silti” gan ziemā, gan vēlos rudeņos, agros pavasaros. Silto smilšu pieskārieni stiprinās, emocionāli līdzsvaros un atbrīvos no liekās spriedzes, palīdzēs attīstīt bērnu potenciālos resursus. Sniegs atbalstu sadarbības prasmju veidošanā. DVE nodarbības palīdzēs kolektīvu saliedēšanā un sevis izzināšanā.  


Evita Riekstiņa-Maure
tālrunis: 29323464
e-pasts: evita.maure@inbox.lv
mājas lapa: www.rojasvidusskola.lv


26. Rīgas studija „Dabas vēstniecība” – kura savu mājvietu radusi Privātajā sākumskolā “Namiņš” darbojas kā Latvijas metodiskais centrs. Studijā pieejamas speciālā pedagoga, sociālā pedagoga, logopēda, fizioterapeita, ergoterapeita u.c. speciālistu konsultācijas, Dabas vides estētikas individuālās un grupu nodarbības. Studijas speciālisti - Skolotājiem, speciālistiem, bērnu vecākiem – sniedz konsultācijas, nodrošina  informāciju par Dabas vides estētikas metožu efektivitāti, daudzveidību un to pielietojuma iespējām.  

Dabas vēstniecība - Rīgā
tālrunis: 29340177
e-pasts: dabasvestnieciba@gmail.com
mājas lapa: www.dabasvestnieciba.lv

 27. Valmieras SOS bērnu ciematā silto smilšu terapiju izmanto ciemata aprūpē esošajiem bērniem, kā arī bērniem no Valmieras un vietējās apkārtnes. 

Edijs Pētersons
tālrunis: 27873444
e-pasts: edijs.petersons@sosbca.lv
mājas lapa: www.sosbernuciemati.lv

 28. Darbu uzsākusi pirmā Silto smilšu iekārta ārpus Latvijas robežām - Lietuvas pilsētas Alītas pamatskolā - Alytaus Dzūkijos pagrindine mokykla.
Smilšu iekārta ir izvietota skolas korpusā, kurā mācās bērni, kas apgūst speciālās izglītības programmu. Skolotāju grupas vadītājs Tomas Gurskis uzsācis pētījumu, kas fiksēs skolēnu mācību prasmju, vispārējās attīstības un labsajūtas rādītāju dinamiku, silto smilšu nodarbību ietekmē.

Tomas Gurskis
Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla
mājas lapa: http://www.dzukijosmokykla.lt/ 29. Griškānu PII "Sprīdītis", nodarbības ar siltajām smiltīm paredzēts uzsākt septembra mēnesī pēc speciālistu apmācības. Nodarbības paredzētas ikvienam Rēzeknes novada bērnam. Darbošanās siltajās smiltīs aktivizēs bērniem vārdu krājumu, taustes sajūtas, stimulēs sīko pirkstu motoriku, nomierinās hiperaktīvus bērnus un aktivizēs pasīvos, līdzsvaros veģetatīvo nervu sistēmu, palīdzēs sakārtot emocijas.

Svetlana Klīdzēja
tālrunis: 26150461,  
e-pasts: smaids52@inbox.lv;
svetlana.klidzeja@saskarsme.lv.
 
30. 
Tukuma novada speciālās izglītības iestāde. Pakalpojumi un nodarbības būs pieejamas Tukuma, Engures, Jaunpils novadu skolu  izglītojamajiem, speciālās izglītības iestādes skolēniem un pirmsskolas izglītības iestādes bērniem.


Silva Freimane
e-pasts: silva.freimane@tukums.lv
tālrunis: 20191947
 31. Talsu “Brīnumiņa” Dabas vides estētikas studijā jebkuram bērnam ir pieejamas Dabas vides estētikas nodarbības, kurās mēs, caur radošu darbošanos, iepazīstam, sajūtam un izdzīvojam norises dabā, atbilstoši gadalaikam un pieejamajiem dabas materiāliem, kas rosina ikvienu uz pašsakārtošanās procesu. Studijā ir pieejamas arī nodarbības Silto smilšu iekārtā  visiem bērniem, bet mūsu Īpašajiem bērniem, ar Talsu pašvaldības līdzfinansējumu, šīs nodarbības ir pieejamas bez maksas.

Agnese Vispoļska,
tālrunis: 26403429
e-pasts: info@brinumins.lv,
pieteikšanās nodarbībām: 26311850

32. Vecpiebalgas novada pamatskola. Darbojas Silto smilšu iekārta-studija, kurā veselību un emocionālo līdzsvaru var atgūt ikviens Vecpiebalgas novada pirmsskolnieks. Studijas speciālisti sniedz konsultācijas skolotājiem, speciālistiem, bērnu vecākiem, un nodrošina informāciju par Dabas vides estētikas metožu efektivitāti, daudzveidību un pielietojumu. Dabas vides estētikas metodikas piedāvājumu, skolotājiem un speciālistiem ir iespēja realizēt izveidotā Dabas telpā.

Dace Potaša,
tālrunis: 26347316
e -pasts: dacepo@inbox.lv, 

 33. Ilzeskalns 


Pirkumu grozs