TU VARI. TĀDĒĻ DARI.
Dievs. Daba. Darbs. = Cilvēks

TAVAS IZGLĪTĪBAS IESPĒJAS.


·         Izvērtējot Dabas vides estētikas un silto smilšu speciālistu apmācības procesu, personīgo un profesionālo kompetenču pilnveidošanos dinamiku, sagatavoto speciālistu profesionālās darbības ilgtspēju (laika posmā 2015.g. – 2020.g.), ir secināts, ka ikvienam topošajam speciālistam ir nepieciešams ievada kurss, kas sniedz vispārēju ieskatu Dabas vides estētikas būtībā un jomās.

·         Pamatojoties uz to, ikviena apmācība tiek uzsākta ar Dabas vides estētikas IEVADA kursu

Pabeidzot ievada kursu, apmācāmajam tiek izsniegta profesionālā pilnveides tālākizglītības kursu A līmeņa APLIECĪBA.

·         Pēc minētā kursa beigšanas, topošajam speciālistam ir iespēja izvēlēties – apgūt Dabas vides estētikas vai silto smilšu speciālista PAMATA kursu, kura noslēgumā tiek saņemts speciālista SERTIFIKĀTS.

  •  Programma:  Dabas vides estētikas apmācības ievada kurss.

Mērķis: Pirmskolas, vispārizglītojošo skolu un speciālās izglītības skolotājiem, atbalsta personālam un citiem speciālistiem nodrošināt  IEVADA zināšanu, iemaņu un metodisko prasmju kopumu, lai izprastu Dabas vides estētikas idejas būtību un vēsturisko attīstību, iepazītu pamatjomas un metodiskā pielietojuma daudzveidību.

Kopīgais stundu skaits:  36 st.  >  30 st. = 6 st. x 5 semināri +  6 st. speciālista radošā dienasgrāmata

Kursa apguve sekmē ikviena speciālista profesionālo kompetenču bagātināšanu un pilnveidošanos. Topošajiem Dabas vides estētikas un silto smilšu nodarbību speciālistiem šis kurss ir obligāts, lai apgūtu Dabas vides estētikas pamatu vai Silto smilšu speciālistu apmācības pamatu kursus.

Apmācības noslēgumā tiek kārtots gala pārbaudījums, kurš apliecina dalībnieka iegūtās zināšanas, praktisko pieredzi un papildināto profesionālo kompetenču apjomu.

Noslēdzot  kursu dalībniekam tiek izsniegta Profesionālās pilnveides tālākizglītības apliecība (A līmeņa), kas dod tiesības iegūtās zināšanas pielietot savā profesionālajā darbībā.

Kursa realizāciju nodrošina Biedrība “Dabas vides estētikas studiju apvienība”.


  • Programma: Dabas vides estētikas pamati

Mērķis: Topošajam speciālistam sniegt Dabas vides estētikas (DVE) idejas PAMATA līmeņa zināšanas, nodrošinot praktisko darbu veidošanas iemaņu un metodikas pielietojuma prasmju apguvi, tā bagātinot speciālista profesionālo kompetenču spektru un paplašinot viņa profesionālās iespējas.

Kopīgais stundu skaits:   72 st. = 6 st. x 12 semināri  +  24 st. prakse un noslēguma darbs

Nosacījums: ir jābūt apgūtam Dabas vides estētikas IEVADA kursam (36 st.).

Apmācības noslēgumā savas zināšanas un pieredzi apmācāmajam ir jānostiprina praksē; jāizveido radošais Portfolio un jānokārto gala pārbaudījums, apliecinot speciālista jauniegūto zināšanu un pieredzes integritāti savā profesionālajā darbībā. Sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudījumus, apmācāmais iegūst Dabas vides estētikas speciālista sertifikātu, kas, atbilstoši esošajai profesionālajai izglītībai, dod tiesības vadīt DVE radošās, izglītojošās, koriģējošās vai terapeitiskās nodarbības. Sertifikāts speciālistam nedod tiesības apmācīt citus speciālistus. Jaunais speciālists iegūst arī Profesionālās pilnveides tālākizglītības apliecības (A līmenis).

Kursa realizāciju nodrošina Biedrība “Dabas vides estētikas studiju apvienība”.

Apmācības tiek organizētas Dabas vides estētikas metodiskajos centros un DVE studijās Latvijā.


  • Programma:  Darbs ar siltajām smiltīm. Pamata līmenis.

Mērķis: Topošajam silto smilšu nodarbību speciālistam nodrošināt zināšanu, praktisko iemaņu un silto smilšu nodarbību metodikas pielietojuma prasmju apguvi, pamata līmenī, tā dodot iespēju profesionālās kompetences papildināt ar inovatīvu metodiku un paplašināt viņa profesionālās darbības spektru.

Kopīgais stundu skaits:   72 st. = 6 st. x 12 semināri  +  24 st. prakse un noslēguma darbs

Nosacījums: ir jābūt apgūtam Dabas vides estētikas apmācību IEVADA kursam (36 st.).

Apmācības noslēgumā savas zināšanas un pieredzi apmācāmajam ir jāpārbauda praksē; jānokārto gala pārbaudījums, apliecinot speciālista zināšanu un pieredzes integritāti savā profesionālajā darbībā. Sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudījumus, apmācāmais iegūst Silto smilšu speciālista sertifikātu, kas atbilstoši esošajai profesionālajai izglītībai, dod tiesības vadīt silto smilšu nodarbības vispār attīstošajā, izglītojošā, koriģējošā vai terapeitiskā līmenī. Sertifikāts nedod tiesības veikt citu speciālistu apmācību.

Jaunais speciālists iegūst Profesionālās pilnveides tālākizglītības apliecības (A līmenis).

Kursa realizāciju nodrošina WARMSANDBOXR SIA.

Apmācības tiek organizētas Dabas vides estētikas metodiskajos centros un DVE studijās Latvijā.


  • Programma:  Dabas vides estētikas un Silto smilšu Profesionālā līmeņa apmācību programmas.

Mērķis: Visiem Dabas vides estētikas vai Silto smilšu speciālistiem, kuriem Pamata līmeņa sertifikāta stāžs ir vismaz 3 gadi.

Profesionālā līmeņa apmācību programmu plānotais realizācijas laiks – 2 gadi. Šajā laikā netiks veidotas citas Profesionālā līmeņa apmācību grupas.

Prorgamma*

Kopējais stundu skaits: 156 st. = 6 st. x 10 semināri + 60 st. pētījums + 24 st. prakse + 12 st. profesionālais portfolio.

Kursa apguve sekmē Dabas vides estētikas/Silto smilšu speciālista personības izaugsmi, profesionālo kompetenču bagātināšanu un pilnveidošanos. Apmācības ietver pētījuma veikšanu – patstāvīgi izstrādāta Dabas vides estētikas/Silto smilšu cikla aprobāciju (7 – 12 nodarbības) izvēlētajā profesionālajā jomā, rezultātu apkopojumu, analīzi un zinātnisko pamatojumu. Apmācības noslēgumā savas zināšanas, pieredzi un profesionālo skatījumu apmācāmajam jānostiprina un jāapliecina praksē; jāizveido Profesionālais portfolio, apliecinot speciālista zināšanu un pieredzes integritāti savā profesionālajā darbībā un savu pienesumu Dabas vides estētikas metodiskās bāzes pilnveidē.

Ieguvumi.

Sekmīgi nokārtojot programmas prasības, specialists iegūst Dabas vides estētikas vai Silto smilšu speciālista Profesionālā līmeņa sertifikātu, kas dod tiesības veikt pētniecisko darbību, organizēt un vadīt profesionālās diskusijas, praksi un, ar pieredzējušu speciālistu atbalstu, apmācīt jaunos speciālistus (programmu saskaņošana ar Biedrību “Dabas vides estētikas studiju apvienība” ir obligāta).

*Speciālisti, kuriem ir gan DVE, gan Silto smilšu (WSB) Pamata līmeņa sertifikāti, var izvēlēties, kurā jomā pilnveidoties Profesionālajā līmenī (apmācībās var tikt iekļautas tēmas no abām jomām, bet pētījuma virziens, prakse un profesionālais portfolio saistīts ar izvēlēto Profesionālā līmeņa un iegūstāmā sertifikāta jomu). Ja ir vēlēšanās, secīgi var iegūt Profesionālā līmeņa sertifikātu abās jomās.

Pieteikšanās pie Profesionālā līmeņa apmācību programmas koordinatores Ingrīdas Zazītes – i.zaziite@gmail.com, tālr. 20002009.


Pirkumu grozs