IDEJA
                              Visa daba ir dziļas harmonijas pilna melodija. /Johans Volfgans van Gēte/

MŪSU VĒSTĪJUMS

Frensis Bēkons ir teicis: Māksla ir cilvēks reizināts ar Dabu!

Šīs atziņas virzienā ir strādāts jau vairāk kā divus gadu desmitus. Pētījumi ir veikti Latvijas Universitātes PPF un vairāk kā 100 Latvijas izglītības iestādēs. No 2008.gada, kad darbu uzsāka studija "Dabas vēstniecība", pētījumu apjoms un dziļums ir nozīmīgi audzis. Dabas vides estētika ir kļuvusi par daudzpusīgi pielietotu metožu kopumu, ar teorētisko pamatojumu un savu filozofisko bāzi. Tā ir mācība, kas ļauj, mazajam un lielajam cilvēkam  biežāk būt saskarsmē ar dabu, tās materiālu neizsīkstošo un dzīvinošo enerģiju.

Radošs dabas vides tvērums un Diānas Timofejevas kā arī visu kolēģu, Latvijas skolotāju un speciālistu, nesavtīgais darbs un pētījumi ir sekmējuši dabas vides estētikas sistēmas izveidi. Tās teorētiskais pamatojums balstās uz izglītības pētījumu datiem, sen pārbaudītām pedagoģijas nostādnēm un  jaunāko zinātnes atklājumu atziņām. Šī ideja ir dzīva un turpina augt un attīstīties.

Dabas vides estētikas pamatidejas un oriģinālās metodes ir ilgstoši pārbaudītas dažādos izglītības līmeņos ( pirmsskolā, skolā, augstskolā, pieaugušo tālākizglītībā, speciālajā un sociālajā pedagoģijā u.c.).


DABAS VIDES ESTĒTIKAS APGUVE NODROŠINA UN SEKMĒ:

  • Saskarsmes pieredzi. Tieša, daudz dimensionāla saskarsme ar dabas materiāliem aktivizē bērna maņas;  stimulē pirkstu sīko muskulatūru, tādējādi labvēlīgi ietekmējot arī smadzeņu darbību.
  • Radošās izpausmes pieredzi. Daudzveidīgie darbiņi un plašais materiālu klāsts rosina iztēli, un ļauj katram cilvēciņam  realizēt tieši viņam piemītošo radošo potenciālu. 
  • Zināšanu pieredzi. Dabas vides, tās estētisko izpausmju; likumību; strukturālo aspektu iepazīšana un izzināšana, spēj ilgstoši uzturēt bērnā zinātkāri, paaugstināt mācību motivāciju.
  • Darbības pieredzi. Dažādu kompozīciju; struktūrdarbu praktiska veidošana palīdz veidot vispārīgās un speciālās  prasmes.
  • Attieksmju pieredzi. Dziļā komunikācija ar dabas vidi un pozitīvajā gaisotnē gūtās zināšanas, formē emocionāli vērtējošo pašpieredzi un palīdz veidot pasaules kop veseluma skatījumu.
  • Rekreācijas pieredzi. Dabas vides estētikas rotaļu dimensija paredz brīvā laika lietderīgas pavadīšanas iespējas.
0

 .